Ekopark Halle och Hunneberg

För att bevara och utveckla bergens natur- och kultur-värden har Sveaskog valt att göra Halle-Hunneberg till ekopark. Förutom skogens betydelse för friluftslivet och människans välbefinnande finns det andra skäl till att Halle- Hunneberg blev en av 36 ekoparker. Först och främst är det ett stort sammanhängande skogs-
område i en del av landet där det är ont om just sådana områden. Halle- och Hunneberg är idag Västsveriges enda ekopark. I september år 2004 invigde kung Carl XVI Gustaf parken på uppdrag av Sveaskog.

Unika skogsmiljöer

Här finns unika och biologiskt värdefulla skogsmiljöer, en del skyddade som naturreservat. I kombination med naturvårdssatsningar i ekoparken kan reservaten bli än mer värdefulla för områdets växt- och djurliv. Eko-parken Halle-Hunneberg omfattar drygt 6 700 hektar.

Ekoparken bevarar och förändrar

För att bevara den biologiska mångfalden krävs olika metoder - alltifrån aktiv skötsel till orördhet. Genom en välplanerad skötsel kommer Sveaskog att återskapa tallnaturskogar och lövsumpskogar, frihugga ekar, restaurera våtmarker och återställa gamla torpmiljöer. På cirka hälften av ekoparkens produktiva skogsmarks-
areal kommer virkesproduktion att bedrivas, med hänsyn till natur-, kultur- och frilufts-värden. Parken omfattar cirka 4 800 hektar produktiv skogsmark.